สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ

FACEBOOK : WANGWISET.TRANG@GMAIL.COM

Get Adobe Flash player

เกษตรอำเภอ


นายจรูญ  ภักดีโชติ

เกษตรอำเภอวังวิเศษ

เมนู

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

เวปไซต์สำนักงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

- สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ

- สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา

- สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด

- สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา

- สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

- สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว

- สำนักงานเกษตรอำเภอปะเหลียน

- สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

- สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง


นายจรูญ  ภักดีโชติ
เกษตรอำเภอวังวิเศษ


นางฉลวย  เวียนคำ                                        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวรัชนี  นิลละออ
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวศรินทร  แก่นแก้ว                 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนายสัญชาติ  คงบัน                    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวศศิธร  รักษ์เจริญ
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 

นางปุญณิสา  นนทะสร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                      นางสาวกนิษฐา  สมเปลี่ยน                                          เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ  197  หมู่ที่ 7  ถนนเพชรเกษม  ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง      โทร/โทรสาร 0-7527-0801 

E-mail : trang_wangwiset@doae.go.th  Facebook : wangwiset.trang@gmail.com